Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie
Akceptuje
Zadzwoń +48 735 989 959
lub
Zapisz się na wizytę

Regulamin zadatku w związku z planowaną wizytą w gabinecie.

REGULAMIN ZADATKU W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ WIZYTĄ W GABINECIE

 § 1 OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zadatku uiszczanego w związku z zaplanowaną wizytą konsultacyjną lub zabiegiem określa zasady uiszczania, zwrotu i rozliczenia zadatku w związku z Rezerwacją wizyty lekarskiej w Klinice Moreno  prowadzonym przez Katarzynę Moreno prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Logart Katarzyna Moreno, Klinika Moreno, ul.Jana Pawła II 26 D Konin 62-510 wpisana do CEIDG NIP 6652630150 REGON 31165774  

 

2. Definicje Regulaminu:

 • Klinika Moreno- usługodawca.
 • Pacjent – usługobiorca- osobę zwracającą się do Kliniki o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę lub reprezentanta tej osoby
 • Rezerwacja Wstępna – oznacza wstępną, nie potwierdzoną wizytą lekarska jaka zawiera :datę i godzinę wizyty Pacjenta w Klinice związanej z konsultacją lub udzielaniem innych świadczeń zdrowotnych ustaloną między Pacjentem a Kliniką Moreno
 • Rezerwacja Potwierdzona – oznacza potwierdzoną ,opłacona całkowicie lub częściowo wpłatę za zabieg/ wizytę lekarską jaka zawiera datę i godzinę wizyty Pacjenta w Klinice Moreno
 • Zadatek – oznacza należność pieniężną uiszczaną przez Pacjenta na rzecz Kliniki Moreno jako potwierdzenie Rezerwacji wpłacona na konto bankowe ING Bank Śląski 32 1050 1735 1000 0023 4106 5916

 

§ 2 POTWIERDZENIE I WPŁATA ZADATKU

 1. W celu dokonania Rezerwacji Pacjent kontaktuje się z Kliniką w formie wiadomości e-mail na adres: recepcja@klinikamoreno.pl lub telefonicznej na numer +48 735 98 99 59 W niektórych sytuacjach Rezerwacja następuje także z inicjatywy Kliniki, przy czym w takiej sytuacji Pacjent musi potwierdzić ustalenia dotyczące Rezerwacji.
 2. Po ustaleniu przez Strony WSTĘPNEGO terminu Rezerwacji recepcja Kliniki Moreno wysyła email Pacjentowi, który zawiera termin z datą i godziną, kwotą zadatku, terminem jej wpłaty, numerem konta bankowego Kliniki Moreno, Regulaminem zadatku i wszelkimi informacjami. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą terminowego zaksięgowania kwoty Zadatku na rachunku bankowy Kliniki Moreno lub przedstawienia przez Pacjenta potwierdzenia wpłaty Zadatku na wskazany przez Klinikę adres e-mail: recepcja@klinikamoreno.pl. Rezerwacja wstępna staje się wtedy Rezerwacja POTWIERDZONĄ. Uchybienie przez Pacjenta obowiązkom określonym w ust. 2 powyżej może skutkować anulowaniem Rezerwacji Wstępnej przez Klinikę. 

 

§ 3 ZALICZENIE ZADTKU vs. ZWROT ZADATKU

W przypadku niestawiennictwa Pacjenta w Klinice w terminie określonym w ramach Rezerwacji, Klinika ma prawo do zachowania Zadatku i podjęcia jednostronnej decyzji o tym, że Zadatek nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Brak zwrotu Zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Klinikę kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta I kosztów związanych z personelem medycznym Kliniki, którzy pozostawali w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo braku stawiennictwa Pacjenta.

 1. W przypadku podjęcia przez Klinikę decyzji o braku zwrotu Zadatku, Klinika poinformuje o tym fakcie Pacjenta niezwłocznie emailowo.
 2. Strony mogą ustalić kolejny termin Rezerwacji w ramach tego samego Zadatku, w przypadku, w którym w ocenie Kliniki niestawiennictwo Pacjenta jest uzasadnione lub gdy ryzyko ponownego niestawiennictwa w ramach nowej Rezerwacji jest znikome. Decyzja ta podejmowana jest jednostronnie przez Klinikę. W takim przypadku, uiszczony przez Pacjenta Zadatek podlega zaliczeniu na kolejny termin Rezerwacji.
 3. W przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie Kliniki Rezerwacja nie może być zrealizowana, kwota Zadatku podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia poinformowania Pacjenta o zaistniałej sytuacji.

 

§ 4 ANULOWANIE REZERWACJI I ZWROT ZADATKU

 1. Pacjent ma prawo anulować bezkosztowo termin Rezerwacji i żądać zwrotu wpłaconego Zadatku w sytuacji, w której Pacjent poinformuje Klinikę o anulowaniu Rezerwacji w terminie nie późniejszym niż na 72 ( siedemdziesiąt dwie ) godziny przed ustalonym terminem Rezerwacji.
 2. W celu skutecznego anulowania Rezerwacji Pacjent zobowiązuje się poinformować Klinikę w drodze pisemnej (e-mail lub i SMS ) o anulowaniu Rezerwacji.

 

§ 5 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Do rozliczeń Zadatku nie stosuje się przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego.
  W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem przepisów dotyczących zadatku m.in. art. 394) oraz innych właściwych ustaw, chyba że Strony postanowiły inaczej.
  Klinika zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.

Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone – Zabrania się kopiowania, zmieniania oraz w jakikolwiek sposób wykorzystywania Regulaminu Kliniki Moreno bez zgody autora tj. Katarzyny Moreno. ( 15.02.2024)

Rezerwacje

Wybierz dogodny dzień oraz godzinę i zapisz się na wizytę w naszym systemie rezerwacji

Zapisz się na wizytę
Wybierz dogodny dzień oraz godzinę i...
Zapisz się na wizytę