Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie
Akceptuje
Zadzwoń +48 735 989 959
lub
Zapisz się na wizytę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 

Tożsamość administratora danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Moreno Katarzyna Logart KLINIKA MORENO, Al. Waszyngtona 45/51 lok.11U, 04-008 Warszawa, z siedzibą w Koninie, przy ul. Jana Pawła II 26d, 62-510 Konin, NIP 6652630150 REGON 311605774 Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi stomatologicznej w Klinice Moreno. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

§2

Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
   1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klinikamoreno.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe, umówić się na konsultację lub wizytę.
   2. Administrator danych osobowych – IPL Katarzyna Moreno, Klinika Moreno, ul.Jana Pawła II 26 D Konin 62-510 wpisana do CEIDG NIP 6652630150 REGON 31165774
   3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych.
   4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
   2. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
   3. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
   4. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.   :- realizacji obowiązku prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania

  – marketingu własnych produktów lub usług

  – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

   

 6. Dane osobowe są udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługimailingu, itp.Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że

  przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

§4 

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
   1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
   2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
   3. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5 

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
   1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
   2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
   3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

§6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
   1. przez okres trwania zawartej umowy,
   2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
   4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7 

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  1. hostingu strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  3. prowadzenia obsługi księgowej,
  4. prowadzenia obsługi biurowej,
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 4. Przetwarzamy również dane osobowe osób, które:
 • zostały przekierowane na profil firmowy Facebook Instagram za pośrednictwem linku,
 • dokonały subskrypcji profilu firmowego poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”  na stronie internetowej www.klinikamoreno.pl lub „Obserwuj” bezpośrednio na profilu firmowym w serwisie Facebook lub Instagram,
 1. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu firmowym w serwisie Facebook.

§8 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
   1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
   2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
   3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
   6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
   7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
   8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
   9. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie www.

Rezerwacje

Wybierz dogodny dzień oraz godzinę i zapisz się na wizytę w naszym systemie rezerwacji

Zapisz się na wizytę
Wybierz dogodny dzień oraz godzinę i...
Zapisz się na wizytę